Solicitar tradución

Política de privacidade

 

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS

Informámolo de que os datos subministrados directamente polo/a titular ou por un/ha terceiro/a, serán tratados de forma confidencial e entrarán a formar parte de diferentes actividades de tratamento titularidade de BETRA TRADUCCIONES, S.L.U., con CIF ESB36939247, a partir de agora O RESPONSABLE.

2. TRATAMENTOS DE DATOS

FINALIDADES, LEXITIMACIÓN, CESIÓNS, PRAZOS E DEREITOS

O RESPONSABLE recolle os datos dos/as titulares para distintos tratamentos, sendo usados só para determinados fins, indicados en cada unha das actividades.
Os datos non serán tratados posteriormente de maneira incompatible con estes fins. No seu caso, se houbese un tratamento cuxo fin non coincidise con aquel para o que foi recollido nun principio, o/a TITULAR deberá ser informado sobre esa outra finalidade.

O RESPONSABLE ten os seguintes tratamentos:

XESTIÓN DE CLIENTES

  • Finalidade e lexitimación: Xestión da relación co/a cliente, regularización da alta como cliente, realización de orzamentos, facturación de servizos ou produtos ou outros tratamentos necesarios para a xestión, segundo a relación contractual/comercial existente.
  • Cesións: Os seus datos serán cedidos a bancos para a emisión de recibos e cobramentos, a terceiros cos que o responsable teña contratado un servizo de asesoramento contable e fiscal, e á administración pública con competencias na materia fiscal.
  • Prazo: O tempo de conservación será de cinco anos unha vez terminada a relación contractual.
  • Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e limitación.

XESTIÓN DE CONTACTOS

 

  • Finalidade e lexitimación: Crearase unha axenda para a xestión de contactos achegados polos/as titulares ou un terceiro/a autorizado/a para poder manter a relación e enviar notificacións ou avisos necesarios para a prestación do servizo ou realizar as xestións pertinentes. Esta axenda pode incluír os datos recollidos a través de formularios web de contacto para a pertinente xestión. A base de lexitimación é a relación contractual/comercial ou o interese lexítimo do/a titular.
  • Cesións: Os seus datos serán cedidos, en casos específicos, e amparados por un contrato de confidencialidade, a terceiros/as para a prestación dun servizo necesario para o responsable.
  • Prazo: Os datos conservaranse mentres dure a relación contractual entre O RESPONSABLE e o/a titular
  • Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e limitación.

3. EXERCICIO DE DEREITOS

Poden exercitarse os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación ou Portabilidade (dependendo de cada caso), a través dun escrito (acreditando a súa identidade) dirixido a BETRA TRADUCCIONES, S.L.U. en Gran Vía 5-1ºB, , 36204 – VIGO (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a . Vostede pode solicitar a tutela sobre os seus dereitos ante a Axencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914 483 680- TEL.: 901 100 099- Correo electrónico:

4. CONSENTIMENTOS

Mediante a sinatura do presente documento vostede autoriza o tratamento dos seus datos para os fins descritos no apartado 3. Tratamento de datos, agás os que requiren consentimento expreso .
*Recordámoslle que, de existir consentimento expreso para algún dos tratamentos, vostede pode oporse en calquera momento a este tratamento dos seus datos.