Aviso Legal

Informámolo, respecto dos datos de carácter persoal que nos facilitou, dos seguintes puntos:

Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por BETRA TRADUCCIONES, S.L.U. , con CIF ESB36939247.
Finalidades e lexitimación: A finalidade do tratamento dos seus datos é a elaboración de orzamentos sobre produtos ou servizos e, se é o caso, a facturación destes.
Vostede outórganos autorización para o tratamento dos seus datos cos fins descritos ao solicitar orzamento por seren necesarios para a elaboración deste.
Prazo: Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación comercial ou, se é o caso, durante o prazo legalmente esixido.
Destinatarios: Os seus datos non serán cedidos a terceiros, agás obriga legal.
Dereitos: Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación ou portabilidade ou se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, diríxase por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: Gran Vía 5-1ºB, , 36204 – VIGO (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade.