m é t o d o
           
 
 
 

O eixe fundamental do noso traballo é a total colaboración cos nosos clientes, adaptándonos ás súas necesidades.

O noso método de traballo consiste en:
Cliente solicita orzamento. Para iso deberá proporcionar o número de palabras do texto ou en caso de que o teña en papel, deberá enviar o texto por fax ou escaneado.
BETRA proporciona prezo e prazo en función do número de palabras.
Cliente acepta e asina o orzamento. En caso necesario, subministrará vocabulario, imaxes, etc. que poidan facilitar o traballo de tradución e aumentar así a calidade do resultado final.
BETRA entrega o traballo no prazo e no formato acordado co cliente (correo electrónico, papel impreso, CD, fax, etc.).

Equipo de profesionais dedicado a proporcionar a máxima calidade.